ประวัติโรงเรียน

img_2214-1

ประวัติโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม

       วัดโพธาราม  พระอารามหลวง เป็นพระอารามรามหลวงที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด  และในบริเวณใกล้เคียงเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลี แต่เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้บุคคล มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ สังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
       นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสาระของหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว กำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ปี
      เพราะเหตุนั้น พระมหาวีระ วรปญฺโญ ป.ธ.9 (ปัจจุบัน”พระราชวชิรเมธี) จึงเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต่อพระครูนิทัศน์สิกขการ (ปัจจุบัน “พระราชพุฒิเมธี) เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง และได้รับการอนุมัติให้เสนอเอกสารเข้าสู่คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพิจารณาผ่านความเห็นชอบเสนอต่อกรมการศาสนา  และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้ตามเสนอจากกระทรวงศึกษาธิการในเดือนมิถุนายน  2543  ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2542

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
img_0004

หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ


img_0002img_0003


สัญญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
logo-school

  1. ดอกบัวตูมสีชมพู7 ดอก  หมายถึง  การกำเนิดพระพุทธศาสนา  คือดอกบัวที่ผุดมารองรับเจ้าชายสิทธัตถะในวันประสูติ  เสด็จย่างพระบาทได้  7  ก้าว  เหมือนเป็นการกำเนิดพระพุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรม  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม  ถือกำเนิดมาเพื่อความก้าวหน้าแห่งการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
  2. ธรรมจักร  สีดำ  หมายถึง  พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ที่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาแล้ว  ย่อมจะนำหลักธรรมไปสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเหมือนว่าได้หมุนวงล้อแห่งพระสัทธรรมให้แผ่ไปทั่วทิศานุทิศ  สีดำเป็นสีที่มั่นคง  ดุจพระสัทธรรม
  3. ใบโพธิ์สีทองเปล่งรัศมี หมายถึง  วัดโพธารามที่เป็นแหล่งศึกษาพระปริยัติธรรม  เป็นแหล่งพลังปัญญา  เป็นศูนย์รวมน้ำใจของศิษยานุศิษย์วัดโพธาราม
  4. พระเจดีย์สีทอง  หมายถึง  พระพุทธเจ้าคือ พระมณฑปวัดโพธาราม  ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและประดิษฐานหลวงพ่อเพชร  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดโพธาราม  เป็นที่เคารพสักการะของพระภิกษุสามเณร  และพุทธศาสนิกชน
  5. ฉัตร 9  ชั้น  สีน้ำเงินเปล่งรัศมี หมายถึง  พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์  ผู้ที่ได้เรียนพระปริยัติธรรมในโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามแล้ว  ย่อมจะได้ปัญญาเป็นแสงสว่างก่อให้เกความสุข  ความเจริญเป็นอุดมมงคลชีวิต  สีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์
  6. ลายไทย   หมายถึง  การศึกษาของพระภิกษุสามเณร  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
  7. ริบบิ้นพุทธภาษิต  หมายถึง  ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนบ่งบอกให้เห็นการพัมนาการความเป็นเลิศทางปัญญา  โดยอัญเชิญพุทธภาษิตว่า  “นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา”  มาเป็นปรัชญาโรงเรียน