พิธีมอบผ้าไตรจีวร

พิธีมอบผ้าไตรจีวร(เครื่องนุ่งห่ม) แก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม  ประจำปี 2559