พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของคณะสงฆ์ วัดโพธาราม พระอารามหลวง และหน่วยงานราชการ อุบาสก อุบาสิกา เขาร่วมพิธี โดยพร้อมเพียงกัน