พันธกิจ/เป้าหมาย

img_2214-1
พันธกิจ


ข้อที่ ๑ จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาธรรมะและภาษาบาลี ควบคู่วิชาสามัญศึกษา
ข้อที่ ๓ พัฒนาครู บุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ข้อที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการแบบมีส่วนร่วม
ข้อที่ ๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักธรรมคำสั่งสอน

เป้าหมาย


ข้อที่ ๑ ผู้เรียนมีความรู้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อที่ ๒ ครูและผู้เรียน สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการองค์ความรู้วิชาธรรมะและภาษาบาลี ควบคู่กับวิชาสามัญศึกษา
ข้อที่ ๓ ครู บุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษามีมาตรฐาน
ข้อที่ ๔ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
ข้อที่ ๕ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นศาสนทายาทที่ดีในสังคม