วิสัยทัศน์/ปรัชญา

vision001

วิสัยทัศน์


จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้วิชาธรรมะและภาษาบาลี ปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาท มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์วิชาสามัญศึกษาที่ดี

 ปรัชญา


โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามมุ่งมั่นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตำราวิชาการสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดปัญญาครบทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาเหตุผลด้วยตัวเอง
๒. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการสดับการเล่าเรียนหรือการถ่ายทอดต่อกันมา
๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรม
โดยทางโรงเรียนถือว่าผู้ที่มีปัญญา เหมือนมีแสงสว่างส่องให้เห็นวัตถุสิ่งของในที่มืด ปัญญาคือแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ผู้มีปัญญาจะสามารถมองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ได้ แสงไฟ แสงอาทิตย์ แสงจันทร์สามารถส่องให้เห็นวัตถุต่างๆ ได้เท่าพลังแสงเหล่านั้นจะมีไปถึงส่วนแสงสว่างแห่งปัญญานั้นสามารถมองเห็นได้ทุกสถานการณ์ทั้งในที่แจ้งและในที่มืด โรงเรียนจึงได้อัญเชิญพุทธภาษิตมาเป็นปรัชญาโรงเรียนว่า
“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

img_2430   img_2038

คำขวัญ


ความรู้คู่คุณธรรม  (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน)

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


“เรียนรู้ปริยัติ กตัญญูรู้คุณบูรพาจารย์”