ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559

ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม  ประจำปี 2559

 

เรื่องเกี่ยวข้อง