คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม

 

 1.พระราชพุฒิเมธี ผู้จัดการโรงเรียน
ผู้จัดการโรงเรียน

 
 

 Print

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

 Print

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
     

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ