วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้วิชาธรรมะและภาษาบาลี ปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี

ปรัชญาโรงเรียน

“นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา    
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“เรียนรู้ปริยัติ  กตัญญูรู้คุณบูรพาจารย์”