วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้วิชาธรรมะและภาษาบาลี ปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี

ปรัชญาโรงเรียน

“นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา    
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“เรียนรู้ปริยัติ  กตัญญูรู้คุณบูรพาจารย์”

homebotton
historybotton02
vbisionbotton02
pantakitbotton02
dataschool
datastudent
photo
oldstudent
infomation
contact

person
persongroup
personheader
personsub-header
teacher
person-of-student
teacher-room
pro-teacher
pro-student
spa-student

pali
nangtham
mahathen
pailbook
nakthambook
buddhism

เอกสาร/ดาวน์โหลด